Socialministeren enig med Gadejuristen

Med afsæt i et høringssvar fra Gadejuristen (vedrørende L 169) stillede Mette Frederiksen (S) nyligt spørgsmål til ministeren om den ”kontrakt” Sct Ols bruger med det illegitime formål at hindre, at indskrevne borgere skulle få den idé selv at tilflytte Bornholm eller medvirke til at bekendte tilflytter Bornholm.

Med afsæt i et høringssvar fra Gadejuristen (vedrørende L 169) stillede Mette Frederiksen (S) nyligt spørgsmål til ministeren om den ”kontrakt” Sct Ols bruger med det illegitime formål at hindre, at indskrevne borgere skulle få den idé selv at tilflytte Bornholm eller medvirke til at bekendte tilflytter Bornholm.

Se ”kontrakten” her, vedlagt som bilag til høringssvar til L169: http://gadejuristen.dk/read_news.php?id=6&nid=45&did=2009-11-30.php, mens Sct. Ols' netop redigerede kontrakt kan ses her: http://www.sct-ols.dk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1….

Bornholmsk baserede medier satte i sidste uge fokus herpå: http://www.bornholm.nu/?Id=29492 og http://www.dr.dk/Regioner/Bornholm/Nyheder/Bornholm/2010/05/10/130524.htm

Der er nu kommet svar fra ministeren (http://www.ft.dk/samling/20091/spoergsmaal/s2135/svar/715581/index.htm):

Spørgsmål nr. S 2135:

”Hvad er ministerens holdning til, at de indskrevne borgere på den private behandlingsinstitution på Bornholm, Sct. Ols, skal skrive under på en aftale om, at brugeren ikke inden for de næste 2 år vil bosætte sig på Bornholm, samt at behandlingen kan afsluttes, hvis brugeren får andre brugere til at flytte til Bornholm, som det fremgår af høringssvar fra Gadejuristen på lovforslag nr. L169, og mener ministeren, at der er problemer i forhold til brugernes retssikkerhed i denne sammenhæng?”

Svar fra socialministeren:

Tilbud om stofmisbrugsbehandling gives efter servicelovens § 101 senest 14 dage efter borgerens henvendelse herom. Valget af konkret behandlingstilbud afgøres af kommunalbestyrelsen efter en udredning, hvori stofmisbrugerens ønsker og hele situation indgår. Såfremt det besluttes, at døgnbehandling er det relevante tilbud, visiteres stofmisbrugeren til et behandlingstilbud efter servicelovens § 107. Sådanne tilbud skal efter servicelovens § 144, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere være godkendt af kommunalbestyrelsen i behandlingstilbuddets beliggenhedskommune, som også fører tilsyn med, at behandlingstilbuddet til stadighed opfylder betingelserne for godkendelsen. Af aftalen fremgår det, at behandlingen kan afbrydes, hvis borgeren ikke lever op til betingelserne. Denne betingelse er ulovlig, idet den tilgodeser et formål, der ligger udenfor ydelsen efter servicelovens § 101, og er i øvrigt i klar modstrid med oplysningen om, at aftalen ikke er en juridisk bindende aftale. Den generelle betingelse om at afstå fra at bosætte sig på Bornholm indenfor en nærmere angivet periode har ikke hjemmel i hverken servicelovens § 101 eller § 144. På baggrund af ovenstående har jeg sendt en kopi af mit svar på nærværende spørgsmål til Bornholms Regionskommune, der må vurdere, om behandlingstilbuddet stadig lever op til godkendelsesgrundlaget. Benedikte Kiær/ Peter Juul.

Hør P1, Orientering, 18. maj 2010, indslaget Bornholm for bornholmere her: http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2010/05/18/190546.htm

Og P1, Orientering, 19. maj 2010, indslaget Kommuner gør misbrugere til kastebolde her: http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2010/05/19/160920_1.htm.