Gadejuristen afgiver høringssvar til Socialministeriets udkast til nye vejledninger til serviceloven

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til to af de nye udkast til vejledninger socialministeriet har sendt i høring.

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til to af de nye udkast til vejledninger socialministeriet har sendt i høring.

Det er et meget omfangsrigt materiale, der er sendt i høring og Gadejuristen har måttet prioritere at afgive høringssvar til de dele af vejledningerne, der efter Gadejuristens erfaringer volder de største og vigtigste fortolkningsvanskeligheder i kommunernes praksis.

I udkastet til ny Vejledning nr. 4 om botilbud mv. foreslår Gadejuristen væsentlige ændringer i kapitlet vedrørende servicelovens § 107, der blandt andet vedrører døgnbehandling. Der foreslås endvidere væsentlige ændringer vejledningens kapitel til servicelovens § 110. Blandt andet foreslår Gadejuristen, at det i vejledningen medtages, at man kun kan bortvise fra et § 110-tilbud i ekstreme tilfælde som vold e.l. Endvidere påpeger Gadejuristen, at vejledningen flere steder er problematisk og synes at stride mod gældende ret.

I udkastet til ny Vejledning nr. 5 om særlig støtte til voksne forslår Gadejuristen en gennemgående ændring af kapitlet vedrørende servicelovens § 101 om stofbehandling. Det er Gadejuristens opfattelse, at det nuværende udkast – ligesom de tidligere vejledninger – bærer præg af manglende struktur, gentagelser og manglende specificering af væsentlige punkter, og at det er Gadejuristens erfaring, at dette medfører store fortolkningsvanskeligheder og ulovlig sagsbehandling. Gadejuristen foreslår blandt andet, at der tilføjes et nyt afsnit vedrørende døgnbehandling, idet den nuværende praksis for visitation til døgnbehandling er omgærdet af høj grad af vilkårlighed. 

Læs begge høringssvar under bilag.