Gadejuristen tilbyder særlig hjælp og støtte til forældre med stoferfaring eller udsatte for stofstigma. Nogle er stoffrie, eventuelt i substitutionsbehandling, nogle er stof- og medicinfrie, andre er stofbrugere.

Gadejuristen tilbyder særlig hjælp og støtte til forældre med stoferfaring eller udsatte for stofstigma. Nogle er stoffrie, eventuelt i substitutionsbehandling, nogle er stof- og medicinfrie, andre er stofbrugere. Man oplever ofte at blive set som værende identisk med sit brug af stof – og dermed som intet andet end sit stofbrug, mens faktum er, at man endda kan have et stofproblem uden at have et forældreevneproblem. Se hertil eksempelvis denne rapport fra EMCDDA (2012), EUs overvågningscenter på narkotikaområdet. Bl.a. fremgår som følger: "Not all pregnant women who use drugs have problems during or after their pregnancies and not all parents with drug problems have difficulty caring for their children". Dette er imidlertid langt fra altid grundtonen i børneforvaltningernes sagsbehandling.

 

Specifikt fsva. behov for substitutionsbehandling med fx metadon, buprenorphin eller andet er det at faktum, at sådan medicinsk behandling ikke i sig selv reducerer forældreevnen. Det er dog desværre ikke vores erfaring, at børneforvaltninger rundt omkring i landet er bekendte hermed. Se evt. mere herom i de gældende norske retningslinjer for behandlingen af opioidafhængige gravide/forældre.

 

De forældre der indgår i projektet kan – udover at være blevet mødt med en massiv og ikke altid saglig stigmatisering samt omfattende negative forventninger – eksempelvis have det til fælles, at de ikke har fået tilbudt fødselsforberedelse og mødregruppe på lige fod med andre forældre. Ligeledes gør de sjældent brug af andre familierettede tilbud. Ofte tilbydes de slet ikke sådanne, ej heller støtteperson i forbindelse med anbringelse af barn. En del af de forældre, som projektet har kontakt med, oplever sig socialt isolerede og rådvilde, og ligefrem knuste af den etablerede indsats, herunder ift. de tvangs- og kontrolforanstaltninger, som de ofte er underlagt i forbindelse med behandling, mødet med det offentlige i det hele taget og især i forhold til anbringelsen af deres børn.

 

Udover en åben og anonym rådgivning til denne målgruppe pr. telefon og ved personligt fremmøde, afholdes der jævnlige mødeaftener, hvor forældre og børn er velkomne til spisning og uformelt samvær og snak. Der tilbydes juridisk rådgivning og anden støtte og vejledning til deltagere i forældregruppen, skaffes adgang til fx anonym jordemoderrådgivning eller anden specialistrådgivning efter konkret behov, ligesom der også arrangeres ture sammen med børnene, f.eks. i Tivoli.

 

Projektet begyndte i 2005 og er siden 2007 støttet af midler fra Tips- og Lotto puljen.

 

Læs snart mere her eller kontakt Gadejuristen på kontakt@gadejuristen.dk eller 33 31 00 75.