Få advarsel for stofbesiddelse

Denne side er senest revideret d. 11. januar 2021

Taget med stof?

Der er mulighed for at få en advarsel for besiddelse af stof til eget brug

Udgangspunktet i dansk narkotikalovgivning er nultolerance. Men der findes en undtagelsesregel om, at der kan gives advarsel (tiltalefrafald) i stedet for en bøde, hvis ”sociale forhold” taler for det og ”besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug.” Det står i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1.

Efter Rigsadvokatens instruks til politiet og anklagemyndigheden om behandling af narkotikasager skal der gives en advarsel (tiltalefrafald), når betingelserne er opfyldt.

Reglen gælder også i gentagelsestilfælde.

Betingelser

For at være kunne få advarsel efter reglen skal følgende tre betingelser være opfyldt:

1) Stoffet var til eget brug. Hvis der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videresalg, kan man ikke få en advarsel efter denne regel. Vær opmærksom på, at stoffet godt kan være til eget brug, selvom der fx er tale om flere gram heroin.

2) Man skal være på fx kontanthjælp eller førtidspension. Ordlyden om ”sociale forhold” betyder, at den sigtedes i almindelighed skal leve af en af de nævnte overførselsindkomster og ikke må have opsparing af en vis størrelse. Har man ingen indkomst, vil man formentlig også være omfattet. Derimod vil man ikke være omfattet, hvis man har indtægter fra lovligt arbejde eller får dagpenge.

3) Man er stærkt afhængig. Ordlyden om, at ”besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug”, betyder ifølge forarbejderne til loven, at der som hovedregel kun kan meddeles advarsel til personer, som igennem år har opbygget en så stærk afhængighed at stoffet bruges dagligt. Lejlighedsvis brug vil ikke kunne føre til advarsel.

OBS: Man skal være afhængig af ”hårde stoffer” (fx kokain, heroin eller metadon). Men er denne betingelse opfyldt kan man få advarsel også for besiddelse af hash til eget brug.  Er man kun afhængig af hash, gælder advarselsreglen ikke, uanset stoftypen.

Er man ikke stærkt stofafhængig, kan man stadig have mulighed for at få bøden nedsat, hvis man har særlig lav indtægt. Det bør fremgå af bødeforelægget.

Det kan man gøre

Fortæl politiet, at du ønsker en advarsel. Politiet undersøger sjældent selv, om betingelserne for advarsel er opfyldt. Man bør derfor bede om, at det bliver skrevet i rapporten, hvis man mener, man skal have en advarsel.

Gadejuristen har lavet et lille gult kort om reglen. Har du kortet på dig, kan du vise det til politiet, hvis betjenten ikke kender reglen. Har du ikke kortet, kan du ringe eller skrive til Gadejuristen og få et tilsendt.

Kontakt Gadejuristen hurtigst muligt. Vi kan tage kontakt til politiet/anklagemyndigheden og anmode om, at bøden ændres til en advarsel. Alternativt kan vi vejlede om, hvad man selv kan gøre.

Hold øje med e-Boks eller postkasse. Hvis politiet (alligevel) sender et bødeforelæg, er det vigtigt at reagere inden for fristen. Ellers bliver man dømt ”automatisk” uden indkaldelse til retsmøde.

Retsgrundlag og mere info

Reglen findes som nævnt i lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, 3. pkt. Du kan finde den gældende lovbekendtgørelse på retsinformation.dk. Advarselsreglen blev indført ved lov nr. 526 af 6. juni 2007 og er uddybet i lovforslaget, der også kan findes på retsinformation.dk. Reglen er desuden forklaret i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika.